สาขาวิชาการบัญชี

จุดประสงคสาขาวิชา

1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตรสังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการเลขานุการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพการเลขานุการ

4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานบริการทางการเลขานุการตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการเลขานุการในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น

6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพการเลขานุการ

7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคซื่อสัตยประหยัดอดทนมีวินัยมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม