หลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
business-computer

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พัฒนาทักษะในงานบริการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ

Apply Now
food-science

สาขาวิชาอาหารและโภชนา

พัฒนาทักษะให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Apply Now
hotel-management

สาขาวิชาการโรงแรม

พัฒนาทักษะในการบริการทางการโรงแรมตามหลักการและกระบวนการ

Apply Now
accountancy

สาขาวิชาการบัญชี

สร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ตามความต้องการของประเทศ

Apply Now
language

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

พัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศในสถานประกอบการ

Apply Now
tourism-management

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

พัฒนาให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานการท่องเที่ยว

Apply Now