รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

ประกาศที่ 2

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ .เกาะสมุย .สุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560 นั้น และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปในวันอาทิตย์ที่ 26 – วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 และ วันพฤหัสบดีที่ 6 – วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 และเข้าทดสอบการปฏิบัติธรรม (อานาปานสติภาวนา) ในวันพุธที่ 12 – วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ณ ทีปภาวันธรรมสถาน ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ทางวิทยาลัยได้พิจารณารายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ตามรายชื่อด้านล่างต่อไปนี้