“ต้นแบบ” แห่งการปฏิรูปการศึกษา ที่ใช้ “ธรรม”

นำ “ปัญญา” แห่งแรกของประเทศไทย

 

            โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เพื่อให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อการกุศลจัดการศึกษา โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ในระดับที่สามารถใช้ในการสื่อสารและประกอบอาชีพได้ และมุ่งเน้นอบรมคุณธรรม ให้เป็นไปตามปณิธานของท่านเจ้าคุณพระภาวนาโพธิคุณ  ซึ่งต้องการอบรมปลูกฝัง การปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ

1) การสำรวม ตาหู จมูก ลิ้น กายและใจ เรียกว่า อินทรีย์สังวร

2) การเป็นอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรียกว่า โภชเน มัตตัญญุตา และ

3) การปฏิบัติสัมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้ตื่นรู้ด้วยปัญญา เรียกว่า ชาคริยานุโยค โดยการฝึกปฏิบัติจริงในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์

จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างน้อย 7 สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเลขานุการ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อย่างมีคุณภาพ ตามความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคเอกชนบนเกาะสมุย นักศึกษามีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) สามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมโดยยึดคำขวัญที่ว่า “สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่และตื่นรู้ด้วยภาวนา” ตามความต้องการของภาคเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

1.จัดหาสถานที่ เพื่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อการกุศล ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยใช้ที่ดิน รวม 28 แปลง จำนวน 43 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปแห่งประเทศไทย

2.ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ และสามารถดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

3.ดำเนินการจัดการก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ให้ทันสมัย ตามความจำเป็นเร่งด่วน

4.ดำเนินการจัดการทางด้านการบริหาร โดย

          4.1 มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย

5.การบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (participative  management) และระบบสหศึกษา (Co-ordinative Education) กับภาคเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

6.กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนที่สามารถไปปฏิบัติงานได้จริงและมีคุณธรรม  โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติ  สัมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา  และกระบวนการเรียนรู้นั้นต้องเกิดจากการฝึกปฏิบัติงานทั้งในวิทยาลัยและสถานประกอบการที่ร่วมเป็นสหศึกษาทุกๆ ปีการศึกษาและนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักศึกษามีปณิธานในชีวิตตามหลักของท่านพระเดชพระคุณเจ้า พุทธทาสภิกขุ 3 ข้อ คือ

          6.1 ให้พุทธศาสนิกชน หรือ ศาสนิกแห่งศาสนาใดก็ตามเข้าถึง ความหมายอันลึกซึ้ง ที่สุดแห่งศาสนาของตน

          6.2 ทำความเข้าใจอันดีกันระหว่างศาสนา

          6.3 ดึงเพื่อนมนุษย์ให้ออกมาเสียจากวัตถุนิยม

7.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จะดำเนินการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต้องการของภาคเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ

8.รูปแบบการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะผลิตคุณลักษณะของผู้เรียนที่เรียนจริงปฏิบัติจริงและได้ผลจริง  โดยให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตั้งแต่กำหนดนโยบาย  หลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการฝึกงานและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานได้ตามความต้องการของตนเอง