ใบสมัครเข้ารับการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ปีการศึกษา 2561

กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียด

รายละเอียดการสมัคร

เลือกสาขาที่เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ชั้นปีที่ 1*

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่สามารถสื่อสารได้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่สามารถสื่อสารได้

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดาหรือมารดา)

กรณีที่ไม่สามารถติดต่อบิดา และมารดาได้

อัพโหลดไฟล์
อัพโหลดไฟล์
อัพโหลดไฟล์