วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร 6 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงและชาย อายุตั้งแต่  15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หลังฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาแสดงผลกาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสุกล (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง
 6. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
 7. ใบรับรองความประพฤติของผู้ที่สมัครเรียน ที่ออกให้โดยผู้มีอำนาจของสถานศึกษา และมีตราประทับของสถานศึกษาด้วย

ช่องทางการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยฯ
 • กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.bbvcthailand.com/register/
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร https://goo.gl/N6SvdZ และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งมาที่ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ”  เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84140


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-757-2770 และ
 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ หรือ Line : @PDRCFoundation