วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร 6 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงและชาย อายุตั้งแต่  15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หลังฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาแสดงผลกาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสุกล (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง
 6. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
 7. ใบรับรองความประพฤติของผู้ที่สมัครเรียน ที่ออกให้โดยผู้มีอำนาจของสถานศึกษา และมีตราประทับของสถานศึกษาด้วย

ช่องทางการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยฯ
 • กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.bbvcthailand.com/register/
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งมาที่ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ”  เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84140

วิธีการคัดเลือกนักศึกษา *การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
(โดยจะสัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง)

 • รอบที่ 1 วันเสาร์ที่   3   มีนาคม   2561
 • รอบที่ 2 วันจันทร์ที่   4   มีนาคม   2561
 • รอบที่ 3 วันเสาร์ที่   10   มีนาคม   2561
 • รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่   11   มีนาคม   2561
 • รอบที่ 5 วันเสาร์ที่    17   มีนาคม   2561
 • รอบที่ 6 วันอาทิตย์ที่   18   มีนาคม   2561
 • รอบที่ 7 วันเสาร์ที่   24   มีนาคม   2561
 • รอบที่ 8 วันอาทิตย์ที่   25   มีนาคม   2561
 • รอบที่ 9 วันเสาร์ที่   31   มีนาคม   2561
 • รอบที่ 10 วันอาทิตย์ที่   1   เมษายน   2561

*แจ้งผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตรงถึงผู้สมัครแต่ละราย

ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับฝึกปฏิบัติธรรมที่ “ทีปภาวัน”  อำเภอเกาะสมุยเป็นระยะเวลา 5 วัน

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 27-31  มีนาคม  2561

 • รุ่นที่ 2 วันที่ 12-16 เมษายน 2561

และต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมที่ “สวนโมกข์” เป็นระยะเวลา 7 วัน

 • รุ่นที่ 1 วันที่    1 – 7    เมษายน 2561
 • รุ่นที่ 2 วันที่  17 – 23  เมษายน 2561

การประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่านการปฏิบัติธรรม และมีสิทธิ์เข้าเรียน

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 10  เมษายน 2561
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2561

วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (พร้อมผู้ปกครอง)

 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-757-2770 และ 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ หรือ Line : @PDRCFoundation