หลักการและเหตุผล

         โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เพื่อให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อการกุศลจัดการศึกษา โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ในระดับที่สามารถใช้ในการสื่อสารและประกอบอาชีพได้ และมุ่งเน้นอบรมคุณธรรม ให้เป็นไปตามปณิธานของท่านเจ้าคุณพระภาวนาโพธิคุณ  ซึ่งต้องการอบรมปลูกฝัง การปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ 1) การสำรวม ตาหู จมูก ลิ้น กายและใจ เรียกว่า อินทรีย์สังวร 2) การเป็นอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรียกว่า โภชเน มัตตัญญุตาและ 3) การปฏิบัติสัมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้ตื่นรู้ด้วยปัญญา เรียกว่า ชาคริยานุโยค โดยการฝึกปฏิบัติจริงในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

         จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างน้อย 7 สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเลขานุการ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อย่างมีคุณภาพ ตามความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคเอกชนบนเกาะสมุย นักศึกษามีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) สามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมโดยยึดคำขวัญที่ว่า “สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่และตื่นรู้ด้วยภาวนา” ตามความต้องการของภาคเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมาย

         1. จัดหาสถานที่ เพื่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อการกุศล ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยใช้ที่ดิน รวม 28 แปลง จำนวน 43 ไร่ 3 งาน  8  ตารางวา หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปแห่งประเทศไทย

         2. ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ และสามารถดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

         3. ดำเนินการจัดการก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ให้ทันสมัย ตามความจำเป็นเร่งด่วน

         4. ดำเนินการจัดการทางด้านการบริหาร โดย

                  4.1 มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย

         5. การบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (participative  management) และระบบสหศึกษา (Co-ordinative Education) กับภาคเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

         6. กระบวนการเรียนการสอน เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนที่สามารถไปปฏิบัติงานได้จริงและมีคุณธรรม  โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติ   สัมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา  และกระบวนการเรียนรู้นั้นต้องเกิดจากการฝึกปฏิบัติงานทั้งในวิทยาลัยและสถานประกอบการที่ร่วมเป็นสหศึกษาทุกๆ ปีการศึกษาและนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักศึกษามีปณิธานในชีวิตตามหลักของท่านพระเดชพระคุณเจ้า พุทธทาสภิกขุ  3 ข้อ คือ

                  6.1. ให้พุทธศาสนิกชน หรือ ศาสนิกแห่งศาสนาใดก็ตาม เข้าถึง ความหมายอันลึกซึ้ง ที่สุดแห่งศาสนาของตน

                  6.2. ทำความเข้าใจอันดีกันระหว่างศาสนา

                  6.3. ดึงเพื่อนมนุษย์ให้ออกมาเสียจากวัตถุนิยม

         7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จะดำเนินการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต้องการของภาคเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ

         8. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะผลิตคุณลักษณะของผู้เรียนที่เรียนจริงปฏิบัติจริงและได้ผลจริง  โดยให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตั้งแต่กำหนดนโยบาย  หลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการฝึกงานและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานได้ตามความต้องการของตนเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. มีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา  เพื่อการกุศลให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรมโดยนักเรียน นักศึกษาเป็นนักเรียนทุน       

         2. มีการจัดการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาในระดับ ปวช.ชั้นปีละ 210 คน 3 ชั้นปี รวม 630 คน

         3. จัดการศึกษาในระดับ ปวช., ปวสตามความต้องการของภาคเอกชนและผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

         4. ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนซึ่งจะเป็นต้นแบบในการนำความรู้และคุณธรรมไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีความสุข  โดยเน้นคุณภาพให้กับผู้เรียนให้สามารถ ปฏิบัติงานได้จริงและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน) และมีคุณธรรมจากการอบรมและปฏิบัติจริงในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตร  โดยเน้นการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้ตื่นรู้ด้วยปัญญา

         5. สามารถแก้ปัญหาให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้มี แรงงานที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีคุณสมบัติพิเศษคือมีจิตบริการและมีความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นซึ่งเป็นการสนองตอบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

         6. ทำให้เกาะสมุยทันสมัยด้วยธรรมะตลอดถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ และการพัฒนาเยาวชนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

         7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จะเป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์และถือว่าเป็นการปฏิรูปการอาชีวศึกษาของประเทศด้วย